Integritet och sekretess

Vi på Ceklund värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på vår hemsida ceklund.se. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår tjänst. Du kan alltid kontakta oss på kundtjanst@ceklund.se om du har några frågor.


Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp, eller kontaktar oss. Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför.


Varför behöver vi din personliga information?


– För att du ska kunna genomföra köp och hantera kundtjänstärenden på ceklund.se

– För att kunna fullgöra Ceklund’s rättsliga förpliktelser

– För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

– För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Ceklund

De personuppgifter vi behöver är:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)
 • Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)
 • Köphistorik
 • Kundtjänsthistorik
 • Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna göra våra tjänster mer användarvänliga, utveckla och förbättra vårt sortiment, förbättra våra IT-system och på andra sätt utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. De personuppgifter vi behöver är:

 • Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Feedback (t.ex. omdömen eller recensioner)
 • Köphistorik
 • Lokaliseringsdata
 • Tekniska data om de enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning, plattform och version av appen)
 • Kundtjänsthistorik
 • Konsument-ID (en unik kod som skapas för varje konsument)
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Informationen behövs för att kunna tillgodose Ceklund för att utvärdera, utveckla och förbättra vårt sortiment.

Behandlingen sker till största delen på aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade uppgifter, utan någon koppling till dig som individ. I den mån vi behandlar personuppgifter för detta ändamål kommer de att sparas under tre år från ditt senaste köp. 


Med vilka delar vi din personliga information?
Till Betalningsklienter såsom PayPal eller Payson.

I övrigt kommer Ceklund inte att dela med sig av dina personuppgifter eller adress och epostuppgifter till andra företag. Personuppgifter som du lämnar via vår hemsida kommer endast att användas för att kunna skicka information till dig i samband med beställningar och efter kontakt med kundtjänst.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


Vad är cookies och hur använder vi det?

Ceklund använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker Ceklund.se. 


Vad har du för rättigheter?

Ceklund kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Ceklund’s intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Ceklund. Om du motsätter dig behandlingen måste Ceklund visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. 

Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden Ceklund utreder om du har rätt till radering.

Du har rätt att få en bekräftelse från Ceklund att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
 • mottagare av personuppgifter,
 • den tid som personuppgifterna behandlas,
 • information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,
 • information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt

Om du gör begäran elektroniskt har du även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format. Ceklund har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år.

När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format. 

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du får gärna kontakta oss på Ceklund med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Claes Eklund SuperSoft Trading, org. nr. 740206-2975, Agavägen 38, 181 55 Lidingö är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på kundtjanst@ceklund.se.